دانلود(تحقیق درمورد توابع BIOS)

با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان .تحقیق درمورد توابع BIOS. هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .//تحقیق درمورد توابع BIOS|50487762|ape35011613|

بسمه تعالي
در ليست جامع توابع BIOS, DOS كه در زيرآمده است ، تمامي اعداد به صورت هگزا دسيمال مي باشند .ستونهاي مربوط به BIOS, DOS مشخص مي كند كه تابع به كدام دسته تعلق دارد و اينكه آن تابع در كدام قسمت توضيح داده شده است . توابعي كه با X علامت خورده اند در كتاب آمده اما توابعي كه با # مشخص شده اند در كتاب
نيامده اند.
مرجع توابع BIOS
توابع BIOS (Basic Input / Output System ) بنيادي ترين سطح هر كامپيوتر شخصي و كامپيوتر هاي مشابه مي باشد . توابع BIOS عمليات اصلي لازم براي استفاده مفيد از سخت افزار دستگاه را ممكن مي سازد .
جداول و فضاهاي داده شده اي مشترك
اين بخش جداول توصيفي براي فضاهاي داده اي و ديگر اطلاعاتي كه مرجع توابع BIOS مي باشند ، را در بر مي گيرد .
جدول 1 : حالتهاي صفحه نمايش

حالت

نوع

برد طبق دهنده

دقت

عرض و طول

تعداد كاراكتر

رنگ

00H

متن

CGA[3]

200×320

8×8

25×40

16

EGA[2,3]

350×320

14×8

25×40

16

MCGA

400×320

16×8

25×40

16

VGA[1]

400×360

16×9

25×40

16

01H

متن

CGA

200×320

8×8

25×40

16

حالت

نوع

برد طبق دهنده

دقت

عرض و طول

تعداد كاراكتر

رنگ

EGA[2]

350×320

14×8

25×40

16

MCGA

400×320

16×8

25×40

16

VGA[1]

400×360

16×9

25×40

16

02H

متن

CGA[3]

200×640

8×8

25×80

16

EGA[2,3]

350×640

14×8

25×80

16

MCGA

400×640

16×8

25×80

16

VGA[1]

200×720

16×9

25×80

16

03H

متن

CGA

200×640

8×8

25×80

16

EGA[2]

350×640

14×8

25×80

16

MCGA

400×640

16×8

25×80

16

VGA[1]

400×720

16×9

25×80

16

04H

گرافيك

CGA/EGA/ MCGA/VGA

200×320

8×8

25×40

4

05H

گرافيك

CGA/EGA[3]/ MCGA/VGA

200×320

8×8

25×40

4

06H

گرافيك

CGA/EGA/ MCGA/VGA

200×640

8×8

25×80

2

07H

متن

MDA/EGA

350×720

14×9

25×80

تكرنگ

VGA[1]

400×720

16×9

25×80

تكرنگ

08H

گرافيك

Pcjr

200×160

8×8

25×20

16

09H

گرافيك

Pcjr

200×320

8×8

25×40

16

0AH

گرافيك

Pcjr

200×640

8×8

25×80

4

حالت

نوع

برد طبق دهنده

دقت

عرض و طول

تعداد كاراكتر

رنگ

0BH

---

رزرو

0CH

---

رزرو

0DH

گرافيك

EGA/VGA

200×320

8×8

25×40

16

0EH

گرافيك

EGA/VGA

200×640

8×8

25×80

16

0FH

گرافيك

EGA/VGA

350×640

14×8

25×80

تك رنگ

10H

گرافيك

EGA/VGA

350×640

14×8

25×80

16

11H

گرافيك

MCG/VGA

480×640

16×8

25×80

2

12H

گرافيك

VGA

480×640

16×8

25×80

16

13H

گرافيك

MCG/VGA

200×320

8×8

25×40

256

[1] حالت VGA گسترده ؛ در غير اين صورت VGA مي تواند مشخصه هاي CGA يا EGA را براي اين حالت شبيه سازي نمايد .
[2] حالت EGA وقتي به صفحه نمايش رنگي توسعه يافته متصل شود ؛ در غير اين صورت مشخصه هاي CGA را در اين حالت شبيه سازي مي كند .
[3] سايه هاي خاكستري را مشخص مي كند .

توابعBIOS


Int 10/00


حالت تنظيم ويدئو


حالت صفحه نمايش كه بوسيله برد تطبيق دهنده ويدئو مورد استفاده قرار مي گيرد را تنظيم مي كند .

براي صدا زدن


AH 00hAL حالت صفحه نمايش ( جدول 1 )

بر مي گرداند


هيچ چيز را

توضيحات


حالت ويدئو را تنظيم مي كند ، صفحه را پاك مي كند ( و در صورتي كه بيش از يك برد تطبيق دهنده موجود باشد ) تطبيق دهنده را انتخاب مي كند . براي آنكه در روي سيستمهاي VGA, MCGA, EGA مانع پاك كردن صفحه نمايش شويد ، بيت 7 ثبات AL را مساوي يك قرار دهيد .

Int 10/01


تنظيم حالت مكان نما


براي تنظيم ارتفاع مكان نما مورد استفاده قرار مي گيرد .

براي صدا زدن


AH 01hCH خط مرور شروع در بيت هاي 0-4CL خط مرور خاتمه در بيت هاي 0-4باز مي گرداند


هيچ چيز را

توضيحاتنوع مكان نما در حالت متن را با تعيين خطوط شروع و خاتمه مرور تعين
مي كند. در حالت تك رنگ خط مرور شروع پيش فرض 0Bh و خط مرور خاتمه 0Ch مي باشد . در حالت هاي رنگي خطوط مرور شروع پيش فرض 06h و خط مرور خاتمه 07h است .Int/10/02تنظيم محل مكان نمابراي صدا زدنAH 02hBH شماره صفحه ( صفر براي حالتهاي گرافيكي )DH رديفDL ستون

بر مي گرداند


هيچ چيز را

توضيحاتبراي قرار دادن مكان نما در يك محل خاص مورد استفاده قرار مي گيرد . وقتي صفحه در حالت متن است ، موقعيت مكان نما نسبت به گوشه سمت چپ بالاي صفحه ( موقعيت 0,0) تعيين مي گردد . گوشه سمت راست پايين صفحه در حالت متن 25×80 ( 24و 79) و در حالتهاي 25×40 ( 24و39) مي باشد .

صفحه حالت تطبيق دهنده


0-7 00h , 01h VGA , MCGA , EGA , CGA0-3 02h , 03h CGA0-7 02h , 03h VGA , MCGA , EGA0 07h MDA0-07 07h VGA , EGAInt/10/03


خواندن محل و پيكر بندي مكان نما

براي صدا زدن


AH 03hBH شماره صفحه

برمي گرداند


BH شماره صفحه ويدئوCH خط مرورشروع مكان نماCL خط مرور خاتمه مكان نماDH رديفDL ستونتوضيحات


خط مرور شروع و خاتمه مكان نما و موقعيت جاري مكان نما را مي خواند. همان مقاديري كه بوسيله ان ، موقعيت مكان نما ، تنظيم شده بود (Int/10/02) را بر مي گرداند .

Int/10/04


خواندن محل قلم نوري

براي صدا زدن


AH 04hبرمي گرداند


AH 0 ، قلم نوري روي كار نيست / تحريك نشده است .1 ، قلم نوري روي روي كار است / تحريك شده است .BX ستون نقطه( صفر تا 319 يا صفر تا 639 بسته به حالت )CH رديف نقطه ( صفر تا 199 )CL ستون نقطه ( صفر تا nnn ، بسته به حالت )DH رديف كاراكتر ( صفر تا 24 )DL ستون كاراكتر ( صفر تا 79 يا صفر تا 39 بسته به حالت )

توضيحات


وضعيت و موقعيت قلم نوري را مي خواند . فقط در حالتي اطلاعات با ارزش برمي گرداند كه قلم نوري تحريك شده باشد ( AH=1 ) . قلم نوري موقعيت عمودي را تنها با دقت دو خط بر مي گرداند . دقت افقي بهتر از دو سيستمهاي PC/2 ( MCGA يا VGA ) قلم نوري را پشتيباني نمي كند .( AH هميشه مقدار 00h را بر مي گرداند )Int/10/05


انتخاب صفحه جاري فعالبراي صدا زدنAH 05HAL شماره صفحه انتخاب شده ( جدول موجود در توضيحات )

بر مي گرداندهيچ چيز را

توضيحاتصفحه ويدئوي فعال را انتخاب مي نمايد . اين تابع با بردهاي VGA, EGA, MCGA, CGA كار مي كند ، اما قارد نيست با بر د تكرنگ كه فقط داراي حافظه براي يك صفحه ويدئو مي باشد ، كار كند . شماره هاي مجزاي ويدئو عبارتند از :صفحه حالت برد تطبيق دهنده0-7 00,01h CGA,EGA, MCGA,VGA0-3 02h,03h CGA0-7 02h, 03h VGA,MCGA,EGA0-7 07h,0dh VGA,EGA0-3 0Eh EGA,VGA0-1 0Fh , 10h VGA,EGAInt/10/06


حركت دادن پنجره به طرف بالابراي صدا زدن


AH 06hAL تعداد خطوطي كه بايد حركت داده شوند.BH مشخصه براي فضاي خالي ايجاد شدهCH رديف، گوشه سمت چپ بالاي صفحهCL ستون ، گوشه سمت چپ بالاي صفحهDH رديف ، گوشه سمت راست پايين صفحهDL ستون، گوشه سمت راست پايين صفحهبرمي گرداند


هيچ چيز را

توضيحات


يك پنجره را با مشخصه معين شده پاك مي كند ، يا پنجره را به تعداد خطوط معين شده به طرف بالا حركت مي دهد . تمام خطوط به طرف بالا حركت داده مي شوند و خطوط خالي از پايين اضافه مي گردند . براي پاك كردن پنجره ثبات AL را با عدد صفر و يا با عددي بزرگتر از تعداد خطوط پنجره پر كنيد .Int/10/07


حركت دادن پنجره به طرف پايينبراي صدا زدن


AH 07hAL تعداد خطوطي كه بايد حركت داده شوند .BH مشخصه براي فضاي خالي ايجاد شدهCH رديف، گوشه سمت چپ بالاي صفحهCL ستون ، گوشه سمت چپ بالاي صفحهDH رديف ، گوشه سمت راست پايين صفحهDL ستون ، گوشه سمت راست پايين صفحهباز مي گرداند


هيچ چيز را

توضيحات


اين تابع دقيقاً همانند تابع 06 در اينتراپت 10h عمل مي كند ، اما با اين تفاوت كه خطوط پنجره بطرف پايين حركت داده مي شوند .Int/10/08


خواندن كاراكتر و مشخصه آنبراي صدا زدن


AH 08hBH شماره صفحه

باز مي گرداند


AH بايت مشخصهAL كاراكتر ASCII

توضيحات


يك كاراكتر و بايت مشخصه را ( در صفحه معين شده ) از محل فعلي مكان نمامي خواند.Int/10/09


نوشتن كاراكتر و مشخصه آنبراي صدا زدن


AH 09hAL كاراكتر ASCIIBH شماره صفحهBL بايت مشخصه كاراكتر موجود در ALCX تعداد كاراكترهايي كه بايد نوشته شود.

باز مي گرداند


هيچ چيز را

توضيحات


كاراكتر ASCII و بايت مشخصه آنرا در محل مكان نما در صفحه معينش ده مي نويسد . اين تابع محل مكان نما را تغير نمي دهد .در حالت متن مي تواند تا 536/65 كاراكتر را بنويسد . چنانچه در حين نوشتن خطي پرشود ، به طور خودكار مكان نما به خط بعدي انتقال پيدا مي كند . در حالت گرافيك ، تابع فقط به انتهاي خط مي رود و بايت مشخصه ويدئو در ثبات BL رنگ كاراكترهاي نوشته شده را تعيين مي كند. چنانچه بيت هفتم يك شود ، در زمان نمايش كاراكتر ها ، مقدار ثبات BL با رنگ پس زمينه XOR مي شود.Int/10/0A


نوشتن كاراكتر در محل مكان نما

براي صدا زدن


AH 0AhAL كاراكتر ASCIIBH شماره صفحهBL رنگ كاراكتر موجود در ثبات ALCX تعداد كاراكترهايي كه بايد نوشته شوند .

باز مي گرداند


هيچ چيز را

توضيحات


دقيقاً همانند تابع 09 در اينتراپت 10h عمل مي كند ، با اين تفاوت كه مشخصه نمايش در حالت متن تغيير داده نمي شود .Int/10/0B


تنظيم پالت رنگبراي صدا زدن


AH 0BHBH كد تشخيص پالت رنگ يك شده است .0 ثبات BL رنگ پس زمينه و مرز را در بر مي گيرد .1 ثبات BL پالت رنگ را در بر مي گيرد .BL مقدار رنگ كه بايد براي مشخصه رنگ استفا ه شو د.باز مي گرداند


هيچ چيز را.....ورد 75صفحه ای